Давност на задължения: значение и срокове

Давност на задължения е правна концепция, която определя времеви период, в рамките на който определено право или правно действие може да бъде упражнено, след което този правен претенционен акт става недействителен или неизпълним.

С други думи, давността ограничава времето, в което физическо или юридическо лице може да иска изпълнение на дадено задължение или да предяви иск за неговото изпълнение.

Давност на задължения може да варира

Давността на задълженията се определя от закона и може да варира в зависимост от типа на задължението.

Обикновено правилото е, че по-краткият период на давност се прилага за по-простите или по-скоро изпълними задължения, докато по-дългият период се отнася за по-сложни или трудно изпълними задължения.

Когато дадено право или задължение стане давностно, това означава, че лицето, което има право или иска изпълнение на това право, вече не може да го упражни пред съда или други компетентни органи.

Давността има за цел да предпази лицата от неоправдани или стари правни претенции и да осигури стабилност и предвидимост при разрешаване на спорове и претенции.

5 години давност на задължения

Повечето задължения в България попадат в графата на задълженията с 5-годишна давност. Това е периодът, през който кредиторът може да настоява за възстановяване на дължимата сума от заема или друго задължение.

След изтичане на този срок, длъжникът може да възрази, че задължението му е погасено поради преминаване на давностния срок.

Изключения от 5-годишната давност

Изключения от 5-годишния давностен срок има и те са няколко. Едно от тях е във връзка с трудовите възнаграждения, където давностният срок е 3 години.

Добър пример са също и задълженията, свързани с недвижимите имоти, където давностният срок може да бъде 10 години.

Важно е, ако имате въпроси, свързани с погасяване на задължения по давност, да се консултирате с юрист, който да разгледа конкретната ситуация.

Консултирайте се с адвокат

Ако имате задължения, за които считате, че е редно да бъдат погасени по давност, можете да се обърнете към адвокат, който да ви запознае по-подробно с особеностите (можете да откриете добър адвокат на advokatisofia.bg).

Имайте предвид, че понякога са възможни изключения, ето защо е добре да получите потвърждение или опровержение от юрист на това, което самите вие мислите.

Понякога може да се стигне до ситуация, в която физическо или юридическо предявява претенции и се опитва да събере от вас задължения, които вече би трябвало да са погасени по давност.

В подобни ситуации можете да потърсите юридическа помощ и да намерите благоприятен за вас изход от ситуацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *