Подаване на ГФО – как се прави и защо е важно

Малко собственици на бизнес са запознати с подаване на ГФО и като цяло какво представлява то. Тази статия е написана с цел повече мениджъри на малък и среден бизнес да придобият представа какво е ГФО, как се изготвя и защо е важен.

Зад абревиатурата ГФО се крие определението годишен финансов отчет. Това е важен документ, който се изготвя в края на отчетната година и се подава в Търговския регистър. В ГФО са описани приходите, разходите и финансовият резултат на фирмата за една календарна година.

Подаването на ГФО е подробно разгледано в Закона за търговския регистър. Добрата новина е, че не трябва да четете целия закон, защото благодарение на предоставената ни информация от Acc-ConsultCo.com, ние синтезирахме най-важното, което трябва да знаете.

Как се прави подаване на ГФО

Преди да ви дадем повече информация как се подава ГФО е важно да разгледаме какво съдържа документа и кои са отговорните лица по неговото изготвяне.

Годишният финансов отчет съдържа информация за реализираните приходи, разходи и наличието на собствен капитал в края на отчетната година. Този документ се състои от 4 части:

  • Счетоводен баланс;
  • Отчет показваш съотношението между приходи и разходи;
  • Отчет за паричните потоци на фирмата за календарната година;
  • Отчет за собствения капитал.

ГФО се изготвя от отговорника за съставянето на финансови отчети на фирмата. Това е главният счетоводител на фирмата или счетоводната къща, към която дружеството има абонамент за извършването на счетоводни услуги.

След като документът се изготви той трябва да се внесе в Търговския регистър с срок. В повечето случаи този срок е до 30 юни на следващата година. ГФО може да бъде подаден на място, но все повече хора предпочитат да правят това онлайн.

Процедурата за подаване на ГФО онлайн е опростена, а таксата е двойно по-ниска. Единственото, което трябва да се подготви е електронен подпис.

Кой е отговорен за подаването на ГФО

Управителят на фирмата е отговорен за подаването на ГФО в Търговския регистър. В ситуации, при които той е възпрепятстван, ГФО може да се подаде от упълномощено от управителя лице.

В тези случаи, лицето не може да бъде кое да е. Задължително е упълномощените лица да са адвокати или изготвилите документа – счетоводител със съответният лиценз и стаж.

Защо е важно да подадем ГФО в срок

Не извършването на процедури, които са част от законодателството на страната в определена сфера се наказва със санкции и глоби. Това важи и за пропускането на подаване на ГФО.

Ако изпуснете срока за внасяне на годишния финансов отчет на вашата фирма може да ви бъде наложена глоба в размер между 200 и 3000 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *