Телефонията през Интернет превзема комуникациите

Телефонията през Интернет се превръща във все по-важен фактор за намаляване на разходите на фирмите и домашните потребители, за повишаване на функционалността и за интегриране на мобилните и фиксирани телефонни мрежи. Имайки предвид нуждата от вътрешнофирмена комуникация и високите последно време за мобилни телефони, все повече предприемачи търсят алтернативни начини за комуникация през Интернет.

В този материал ще се опитаме да разкажем накратко какво представлява съобщителната технология Интернет телефония.

Според Директива 90/388/ЕЕС на Европейския съюз, Интернет телефонията представлява “предоставянето по търговски начин на директен пренос и комутация на реч в реално време между крайни точки на обществена комутируема мрежа, с което се дава възможност на всеки потребител да използува оборудване, свързано към такава крайна точка на мрежата и да се свърже с друга крайна точка”.

От своя страна предаването на глас по Интернет бива няколко категории:

  • Гласови услуги компютър – компютър. Това е форма на гласова комуникация, при която се използва Интернет – мрежата, за да се свърже персоналният компютър на един потребител с този на друг потребител. За целта двамата трябва да разполагат с необходимия интерфейс (високоговорител, микрофон, модем), както и с необходимия софтуер.
  • Гласови услуги компютър – телефон. При тях единият потребител използва своя персонален компютър, а другият – обикновен телефон, свързан към PSTN (Обществената комутируема телефонна мрежа).
  • Гласови услуги телефон – телефон. При тази форма на комуникация и двамата абонати използват телефонни терминали, свързани към обществената комутируема телефонна мрежа или към някоя от съществуващите клетъчни мрежи. Една част от комуникациите обаче или целите комуникации се пренасят през Интернет. Това става като се преобразува формата на предаване на гласовата информация от комутиране на вериги (характерно за обществената мрежа), в комутиране на пакети (характерно за Интернет). В последствие, когато отново се навлезе в обществената мрежа формата на комутация пак бива променена и се осъществява връзката с другия потребител.

Много от новите разработки на водещите телекомуникационни компании са насочени именно към създаване на мрежи, предаващи гласови услуги по третия начин. При тях се залага на комбинацията между ниската цена на Интернет – телефонията и високото качество на предаването на глас през обществената мрежа. От този тип е например разработваната от Siemens технология от следващо поколение, наречена Surpass.

Съгласно директивите на Европейския съюз, гласовата комуникация през Интерент може да се счита за гласова телефония само ако са на лице следните условия:

  1. комуникациите се предоставят по търговски път;
  2. те се предоставят под формата на обществена услуга: доставят се от и към крайни точки на комутируема мрежа;
  3. включват директен пренос и комутация на глас в реално време.

Интернет – доставчиците работещи в България в момента извършват дейността си при наличие на оторизация за доставяне на данни или за услуги с добавена стойност. Тъй като по смисъла на Директива 90/388/ЕЕС глас по Интерент не е “гласова телефонна услуга”, те не могат да бъдат лицензирани индивидуално за предоставяне на далекосъобщителни услуги. Това прави възможно единствено тяхното общо оторизиране при условия, които са обективни, недискриминационни, пропорционални и прозрачни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *