Транспорт на извънгабаритни товари – цени и условия

Камион с извънгабаритен товарПревозването на обикновен товар е сравнително лесно начинание. Превозването на извънгабаритен товар, обаче, е предизвикателство за всяка спедиторска фирма.

Извършването на извънгабаритен транспорт предполага строга специфика, сериозна предварителна подготовка и инженерни познания, а така също и анализ на възможностите на транспортната фирма от една страна и потребностите на клиента и специфичните характеристики на извънгабаритния товар – от друга.

Формиране цената на превозите на извънгабаритни товари

Този анализ има за цел да отговори на въпроса доколко рентабилно би било подобно начинание. Защото в крайна смета цената на услугата трябва да бъде в интерес и на двете страни – препозвач и потребител. В случайте, в които превозването на съответния извънгабаритен товар би струвал повече за транспортната фирма поради ред обективни и субективни фактори, по-разумно би било поръчката да се откаже предвид сложността й. Това би било проява на коректност и реална преценка на възможностите и капацитета на съответната транспортна фирма.

Превоз на тежка машинаЧесто клиентите, търсещи подобна услуга поставят и допълнително усложняващо естеството на услугата условие, а именно товарът да бъде доставен в по-кратко от небходимото време. В такъв случай, ако това условие е предпоставка за възникване на опасност, е по-разумно и отговорно подобно запитване да получи отрицателен отговор. Крайната цел следва да бъде качествено и безпроблемно доставяне, а не просто доставяне с цел реализиране на печалба. Същата би била безперспективна в дългосрочен план. Всяко бизнес начинание, което пренарежда приоритетите си в полза реализиране на печалба за сметка на качество е обречено на провал.

Коя институция надзирава извършването на извънгабаритни превози у нас?

Организацията у нас, която е отговона и следи превозът на извънгабаритни товари е АПИ. Разрешително се издава след като се произнася комисия от експерти. Може да отнеме време за издаване на подобно разрешително. Ролята на комисията от експерти е компетентно да анализира и прецени безопасността, както за участниците в доставката, така и за обществото като цяло.

Цените за извънгабаритни товари следват конкретни правила на ценообразуване.

 

Източници:
Cargo Planet
АПИ
https://rta.government.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *